Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) stanowi umowę pomiędzy KAI OS TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, w tym spółkami stowarzyszonymi („my” lub „KAI”) a użytkownikiem i dotyczy korzystania z oprogramowania i usług przez użytkownika. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą umowę licencyjną. Należy pamiętać, że użytkownik musi mieć prawo do zawierania tego rodzaju umów, by móc korzystać z oprogramowania i usług.

Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej, korzystając z oprogramowania „KaiOS”, w tym jego aktualizacji, wszelkich dodatkowych i załączonych elementów, wszelkiego oprogramowania (w tym oprogramowania internetowego), aplikacji, treści lub usług udostępnionych przez firmę KAI zgodnie z niniejszą umową licencyjną, oraz dokumentacji związanej z oprogramowaniem („oprogramowanie”).

 

Należy pamiętać, że różne elementy naszego oprogramowania są dostępne jako open source w różnych projektach („Oprogramowanie Open Source”). Mimo iż to oprogramowanie podlega niniejszej umowie licencyjnej, oprogramowanie Open Software jest udostępniane na mocy własnej licencji, zgodnie z którą użytkownik może z niego korzystać.

 

Ponadto oprócz oprogramowania Open Source oprogramowanie to może zawierać inne oprogramowania stron trzecich na podstawie odrębnych licencji (wraz z oprogramowaniem Open Source są one określane mianem „oprogramowania stron trzecich”). Te oprogramowania stron trzecich mogą podlegać różnym warunkom licencyjnym, które należy zaakceptować, by móc z nich korzystać.

 

Akceptując niniejszą umowę lub korzystając z tego oprogramowania i/lub usług, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki oraz na przesyłanie określonych informacji podczas aktywacji i korzystania, jak opisano w części 2.

 1. ZAKRES LICENCJI

Oprogramowanie i wszelkie treści dostępne za jego pośrednictwem są licencjonowane, nie podlegają sprzedaży. Na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, niniejsza umowa licencyjna upoważnia użytkownika wyłącznie do korzystania i uruchomienia jednej instancji oprogramowania na urządzeniu, na którym niniejsze oprogramowanie zostało zainstalowane fabrycznie. Oprogramowania nie można rozpowszechniać ani udostępniać w sieci, gdzie mogłoby być używane na wielu urządzeniach jednocześnie. Wszelkie prawa należą do firmy KAI, jej dostawców i licencjobiorców. O ile odpowiednie przepisy lub postanowienia licencyjne strony trzeciej dotyczące oprogramowania nie stanowią inaczej, Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie licencyjnej. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać w określony sposób. Nie należy:

 • powielać, rozpowszechniać i modyfikować oprogramowania ani go publikować;
 • podejmować prób obejścia weryfikacji lub ograniczeń technicznych oprogramowania;
 • używać oprogramowania do celów niezgodnych z prawem, będących elementem oszustwa bądź nieuprawnionych działań;
 • przesyłać robaków, wirusów ani szkodliwych kodów programowych;
 • podawać firmie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
 • zbierać danych osobowych ani danych umożliwiających identyfikację od stron trzecich z naruszeniem prawa o ochronie danych osobowych/prywatności;
 • stosować technik inżynierii wstecznej, dekompilować lub demontować oprogramowania, z wyjątkiem i wyłącznie w ramach zakresu, w jakim jest to wyraźnie dozwolone przez prawo, pomimo niniejszego ograniczenia;
 • przekazywać niniejszego oprogramowania lub umowy licencyjnej stronom trzecim bez urządzenia zawierającego oprogramowanie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika prawa, warunków licencyjnych lub warunków niniejszej umowy licencyjnej firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do oprogramowania i usług z zastosowaniem wszystkich dostępnych środków prawnych.

 1. PRYWATNOŚĆ; ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH

Niektóre oprogramowania i usługi mogą przesyłać lub odbierać informacje podczas aktywacji lub korzystania z nich. Akceptując niniejszą umowę licencyjną i korzystając z tego oprogramowania i/lub usług, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji przez firmę, zgodnie z opisem w Polityce prywatności firmy KaiOS.

 1. OGRANICZENIA EKSPORTOWE

Oprogramowanie może podlegać prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów, które mogą ograniczać lub zabraniać eksportu, reeksportu lub przesyłania oprogramowania. Należy stosować się do wszelkich praw i przepisów eksportu i reeksportu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

 1. PEŁNA TREŚĆ UMOWY

Niniejsza umowa licencyjna, Polityka prywatności firmy KaiOS oraz przepisy towarzyszące aktualizacjom oraz usługom, z których korzysta użytkownik, stanowią pełną treść umowy korzystania z oprogramowania.

Ze względu na stały rozwój oprogramowania firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej umowy w każdym momencie i według własnego uznania. W takim wypadku firma poczyni wszelkie starania, by powiadomić o tym użytkownika.

 1. PRZEPISY WŁAŚCIWEGO PRAWA

W przypadku sporu powstałego pomiędzy firmą a użytkownikiem, należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z działem obsługi klienta, abyśmy mogli rozwiązać spór niezwłocznie.

Niniejsza umowa licencyjna podlega prawu Hong Kongu bez odniesienia do norm kolizyjnych lub wybranych przepisów prawa. W przypadku nabycia oprogramowania w Stanach Zjednoczonych wszelkie roszczenia, w tym roszczenia wynikające ze stanowych przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta, nieuczciwej konkurencji i czynu deliktowego, podlegają prawu obowiązującemu w miejscu zamieszkania użytkownika.

Wszelkie tłumaczenia niniejszej umowy licencyjnej zostały przeprowadzone dla potrzeb wewnętrznych, a w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego różnic pomiędzy wersją angielską a wersją w jakimkolwiek innym języku przyjmuje się wersję angielską niniejszej umowy licencyjnej za obowiązującą, o ile nie jest to zabronione przez prawo lokalne danej jurysdykcji.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna dowolne postanowienie lub jego część za niewykonalne, pozostała część niniejszej umowy licencyjnej będzie nadal obowiązywać.

 1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Oprogramowanie i usługi są objęte licencją w postaci, w jakiej się znajdują. Ryzyko związane z ich wykorzystaniem spoczywa na Licencjobiorcy. KAI nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani nie formułuje warunków. Użytkownik może mieć dodatkowe prawa konsumenckie na mocy prawa lokalnego, niezależne od niniejszej umowy licencyjnej. W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne firma KAI wyklucza domniemane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

 1. OGRANICZENIE I WYKLUCZENIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH I USZKODZEŃ

Firma KAI pokrywa koszty wyłącznie bezpośrednich uszkodzeń do wysokości kwoty zapłaconej przez użytkownika za oprogramowanie. Za wyjątkiem zakresu dozwolonego zgodnie z lokalnymi przepisami nie można ubiegać się o pokrycie jakichkolwiek innych szkód, w tym szkód wynikowych, związanych z utratą zysków, szczególnych, niebezpośrednich i przypadkowych.

 1. Wykorzystanie usług internetowych

 

KAI wraz z oprogramowaniem dostarcza usługi internetowe („usługi”). Usługi te mogą obejmować pocztę elektroniczną, zegar, grupy informacyjne, fora, społeczności, prywatne strony internetowe, kalendarze, albumy zdjęć, przechowywanie w chmurze, rynek i/lub inne komunikatory lub narzędzia do przesyłania wiadomości stworzone w celu umożliwienia komunikacji. Korzystając z tych usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie odpowiedniego prawa, warunków niniejszej umowy licencyjnej i dobrych manier. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze wszystkich usług wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów oraz na przesyłanie i odbieranie odpowiednich i dotyczących określonych usług wiadomości i materiałów wyłącznie po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń lub licencji, które mogą być prawnie wymagane. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje związane z przesłanym materiałem. Na przykład (przy czym nie stanowi to ograniczenia) użytkownik zgadza się nie korzystać z usług w celu publikowania, zamieszczania, przesyłania ani rozpowszechniania nieodpowiednich i niechcianych treści w poczcie elektronicznej, spamowania lub jakiegokolwiek szkalowania, znieważania, wykorzystywania bezprawnego materiałów lub informacji, które mogą stanowić zagrożenie lub szkodę dla usług lub działania urządzeń/własności innych użytkowników lub w inny sposób naruszać prawa innych osób (takie jak prawo do prywatności i dobrego imienia). Ponadto użytkownik zgadza się nie używać żadnych zautomatyzowanych systemów ani środków dostępu, nabycia, kopiowania i monitorowania żadnego z elementów usług.

Firma KAI nie ma obowiązku monitorowania usług. Jednak firma KAI zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania usług, przeglądania materiałów zamieszczanych w serwisach oraz usuwania materiałów według własnego uznania. Firma KAI zastrzega sobie prawo do przerwania lub ograniczenia dostępu użytkownika do części lub wszystkich usług w dowolnym czasie bez powiadomienia i podania przyczyny.

Firma KAI zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, które firma KAI uzna za konieczne, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami, postępowaniem sądowym lub wnioskiem rządowym, lub zablokowania, odmówienia zamieszczenia bądź usunięcia wszelkich informacji i materiałów, w całości lub ich części, według własnego uznania.