Thỏa Thuận Cấp Phép Cho Người Dùng Cuối (“EULA”) sau đây thiết lập một thỏa thuận giữa KAI OS TECHNOLOGIES (HỒNG KÔNG) LIMITED, bao gồm các chi nhánh của công ty (“chúng tôi” hoặc “KAI”) và bạn, và chi phối việc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ của bạn. Vui lòng đọc kỹ EULA này. Vui lòng lưu ý rằng bạn phải có quyền pháp lý để ký kết các thỏa thuận có tính chất như thế này để sử dụng Phần mềm và Dịch vụ.

Bạn đồng ý với EULA này bằng cách sử dụng phần mềm có tên “KaiOS”, bao gồm các bản cập nhật, bản nâng cấp, bất kỳ thành phần bổ sung và được kết hợp nào, bất kỳ phần mềm (bao gồm cả phần mềm hoạt động trên môi trường internet), các ứng dụng, nội dụng hoặc các Dịch vụ mà KAI cung cấp theo EULA, và tất cả các tài liệu phần mềm (“Phần mềm”).

 

Lưu ý rằng các thành phần nhất định trong Phần mềm của chúng tôi được cung cấp dưới dạng nguồn mở thông qua nhiều dự án (“Phần mềm Nguồn mở”) khác nhau. Mặc dù Phần mềm phải tuân theo EULA này, Phần mềm Nguồn mở được cung cấp theo các điều khoản riêng, tùy thuộc vào phần mềm bạn được sử dụng miễn phí theo các điều khoản của phần mềm nguồn mở.

 

Ngoài Phần mềm Nguồn Mở, Phần mềm có thể bao gồm Phần mềm khác của bên thứ ba theo các giấy phép riêng (cùng với Phần mềm Nguồn Mở được gọi chung là “Phần mềm của Bên Thứ ba”). Phần mềm của Bên Thứ ba này có thể phải tuân theo các điều khoản cấp phép khác mà bạn phải chấp nhận để có thể sử dụng phần mềm.

 

Bằng việc chấp thuận EULA này hoặc bằng việc sử dụng các Phần mềm và/hoặc các Dịch vụ, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản này, và đồng ý việc gửi một số thông tin nhất định trong khi kích hoạt và trong quá trình sử dụng của bạn theo như Phần 2.

 1. PHẠM VI CẤP PHÉP

Không được bán Phần mềm và bất kỳ nội dung nào được truy cập thông qua Phần mềm được cấp phép. Căn cứ vào sự tuân thủ của bạn, EULA này chỉ cung cấp cho bạn các quyền sử dụng và chạy một phiên bản của Phần mềm trên thiết bị được cài đặt sẵn Phần mềm này của bạn. Bạn không được phân phối hoặc cung cấp Phần mềm này trên một mạng mà nhiều thiết bị có thể sử dụng phần mềm này cùng một lúc. KAI, các nhà cung cấp và các bên được cấp phép của KAI bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành hoặc các điều khoản cấp phép của Phần mềm của Bên thứ ba có quy định khác, bạn chỉ có thể sử dụng Phần mềm khi được cho phép rõ ràng trong EULA này. Khi sử dụng, bạn phải tuân thủ bất kỳ giới hạn về kỹ thuật nào trong Phần mềm mà chỉ cho phép bạn sử dụng theo một số cách nhất định. Bạn không được:

 • sao chép, phân phối hoặc sửa đổi Phần mềm hoặc xuất bản Phần mềm;
 • bỏ qua bất kỳ kiểm tra xác nhận hoặc những giới hạn về mặt kỹ thuật nào trong Phần mềm này;
 • Sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc trái phép nào;
 • Truyền bất kỳ loại sâu hoặc vi-rút nào, hay bất kỳ mã mang tính phá hoại nào;
 • Cung cấp thông tin gây hiểu lầm hoặc sai lệch;
 • Thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân nào từ bất kỳ bên thứ ba nào theo cách vi phạm bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu và/hoặc luật bảo vệ quyền riêng tư nào;
 • kỹ thuật đảo ngược, biên dịch ngược hoặc chuyển đổi ngôn ngữ máy sang dạng hợp ngữ đối với Phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, bất kể giới hạn này; hoặc
 • chuyển giao Phần Mềm hoặc EULA này cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi đi kèm với thiết bị có chứa Phần mềm.

Nếu chúng tôi cho rằng bạn đang vi phạm luật pháp, các điều khoản của giấy phép hoặc EULA này dựa theo quyết định hợp lý của chúng tôi, ngoài các biện pháp khác, chúng tôi có quyền tạm ngừng quyền truy cập của bạn đối với Phần mềm và Dịch vụ.

 1. QUYỀN RIÊNG TƯ; CHẤP THUẬN SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Một số Phần mềm và Dịch vụ có thể gửi hoặc nhận thông tin khi kích hoạt và sử dụng chúng. Bằng việc chấp thuận EULA và bằng việc sử dụng các Phần mềm và/hoặc Dịch vụ bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của KaiOS.

 1. CÁC HẠN CHẾ XUẤT KHẨU

Phần mềm có thể phải tuân theo các luật pháp và quy định về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác nơi mà có thể hạn chế hoặc cấm việc xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao Phần mềm. Bạn phải tuân thủ tất cả luật pháp và quy định về kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu hiện hành. Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu bổ sung, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

 1. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

EULA, Chính sách Quyền riêng tư KaiOS và các điều khoản kèm theo bất kỳ bản cập nhật, bản nâng cấp Phần mềm và các Dịch vụ mà bạn sử dụng là toàn bộ thỏa thuận cho Phần mềm.

Vì chúng tôi liên tục phát triển Phần mềm của chúng tôi, nên chúng tôi cần phải bảo lưu quyền, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định của mình, để thay đổi các điều khoản của EULA này. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý để thông báo cho bạn về những việc chúng tôi đã thực hiện.

 1. LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa bạn và chúng tôi, vui lòng gửi email tới bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để chúng tôi có thể cố gắng giải quyết kịp thời.

EULA này được chi phối bởi luật pháp của Hồng Kông mà không tham chiếu đến sự xung đột luật pháp hoặc sự lựa chọn các nguyên tắc của luật pháp. Nếu bạn mua Phần mềm ở Hoa Kỳ, luật pháp của tiểu bang nơi bạn sinh sống sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại theo luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang, luật cạnh tranh không lành mạnh và trong luật về vi phạm trách nhiệm dân sự.

Bất kỳ bản dịch nào của EULA này được thực hiện theo các yêu cầu của địa phương và trong trường hợp có tranh chấp giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản nào không phải tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh của EULA này sẽ chi phối, trong phạm vi không bị pháp luật địa phương nghiêm cấm trong phạm vi quyền hạn của bạn.

Nếu vì bất kỳ lý do nào, mà một tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản, hoặc một phần của điều khoản đó là không thể thi hành được, phần còn lại của EULA này sẽ tiếp tục có hiệu lực.

 1. TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

Phần mềm và Dịch vụ được cấp phép nguyên trạng.Bạn chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm và dịch vụ.   KAI không cung cấp hình thức bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện rõ ràng.  Bạn có thể có thêm các quyền của khách hàng theo quy định của luật pháp tại địa phương của bạn mà EULA này không thể thay đổi.  Trong phạm vi được phép theo luật pháp tại địa phương của bạn, KAI loại trừ các bảo hành ngụ ý đối với tính thương mại và tính phù hợp về công dụng sản phẩm cho một mục đích cụ thể. 

 1. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ THIỆT HẠI

Bạn chỉ có thể được bồi thường cho các thiệt hại do lỗi trực tiếp của KAI tối đa bằng mức giá mà bạn đã trả cho Phần mềm.  Trong phạm vi được cho phép theo luật pháp tại địa phương của bạn, bạn có thể không được bồi thường bất kỳ thiệt hại nào khác là hệ quả, tổn thất lợi nhuận, các thiệt hại do nguyên nhân đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên.

 1. Sử dụng Dịch vụ thông qua Internet

 

KAI cung cấp các dịch vụ qua internet với Phần mềm (“Dịch vụ”). Các Dịch vụ này có thể bao gồm e-mail, đồng hồ, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch, album ảnh, ứng dụng lưu trữ tài liệu chạy trên nền tảng đám mây, chợ điện tử và/hoặc tin nhắn hoặc phương tiện thông tin liên lạc khác nhằm giúp bạn giao tiếp với những người khác.  Khi sử dụng các Dịch vụ như vậy, bạn đồng ý tuân thủ các luật pháp hiện hành, EULA này và các thực hành tốt.  Bạn đồng ý sử dụng tất cả các Dịch vụ đó chỉ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại và chỉ gửi và nhận tin nhắn và tài liệu thích hợp và liên quan đến các Dịch vụ cụ thể và chỉ sau khi bạn đã có được bất kỳ sự chấp thuận, sự cho phép, hoặc giấy phép theo yêu cầu có thể có tính bắt buộc về mặt pháp lý dành cho bạn để gửi những tài liệu đó.  Bạn chịu trách nhiệm cho các hậu quả liên quan đến tài liệu mà bạn gửi.  Ví dụ là, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng các Dịch vụ để công bố, đăng, tải lên, phân bổ hoặc phát tán bất kỳ email không thích hợp, email rác, gửi thư rác hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin mang tính phỉ báng, lạm dụng, bất hợp pháp có thể gây tổn hại hoặc sự cố cho các Dịch vụ hoặc hoạt động của thiết bị/tài sản của bên khác hoặc theo cách khác vi phạm các quyền pháp lý (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác.  Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương tiện tự động nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

KAI không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ.   Tuy nhiên, KAI có quyền tùy ý giám sát hoặc điều tiết các Dịch vụ, xem xét các tài liệu được đăng trên các Dịch vụ và xóa bất kỳ tài liệu nào. KAI có quyền chấm dứt hoặc hạn chế bất kỳ quyền truy cập nào đối với bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần có thông báo.

KAI có quyền tùy ý tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi KAI cho rằng cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định, thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành nào, hoặc để chặn, từ chối đăng hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào.