De volgende gebruiksrechtovereenkomst (“EULA”) betreft een overeenkomst tussen u en KAIOS TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, inclusief zijn partners (“wij” of “KAI”), en bepaalt uw gebruik van de software en services. Lees deze EULA aandachtig door. U moet over de juridische rechten beschikken om overeenkomsten van deze aard aan te gaan voordat u de software en services kunt gebruiken.

Door de software genaamd “KaiOS” te gebruiken, inclusief updates, upgrades, alle aanvullende en ingebouwde onderdelen, alle software (inclusief internetgebaseerde software), applicaties, inhoud of services die KAI beschikbaar stelt krachtens deze EULA en alle softwaredocumentatie (“software”), gaat u akkoord met deze EULA.

 

Bepaalde onderdelen van onze software zijn via verschillende projecten beschikbaar als open source (“opensourcesoftware”). Hoewel de software onderworpen is aan deze EULA, is opensourcesoftware beschikbaar onder eigen voorwaarden. U kunt deze gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

 

Naast opensourcesoftware kan de software andere third-party-software omvatten onder aparte licenties (samen met opensourcesoftware wordt deze “third-party-software” genoemd). Deze third-party-software is mogelijk onderworpen aan andere licentievoorwaarden, die u moet accepteren voor u de software kunt gebruiken.

 

Door deze EULA te accepteren of de software en/of services te gebruiken gaat u akkoord met al deze voorwaarden en geeft u toestemming voor het verzenden van bepaalde gegevens tijdens de activatie en tijdens uw gebruik, in overeenstemming met sectie 2.

 1. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE

De software en alle bijbehorende inhoud die via de software wordt geopend, worden gelicentieerd, niet verkocht. Met inachtneming van uw naleving geeft de EULA u alleen het recht om één instantie van de software te gebruiken en uit te voeren op het apparaat waarop deze software is voorgeïnstalleerd. U mag de software niet distribueren of beschikbaar stellen op een netwerk waar het door meerdere apparaten tegelijkertijd kan worden gebruikt. KAI, zijn leveranciers en licentiehouders behouden alle andere rechten. Tenzij anders vastgelegd door toepasbare wetgeving of licentievoorwaarden van third-party-software mag u de software alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze EULA. Hiervoor moet u akkoord gaan met alle technische beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren mag gebruiken. Het is niet toegestaan:

 • de software te vermenigvuldigen, distribueren, beperken of publiceren;
 • validatiecontroles of technische beperkingen in de software te omzeilen;
 • de software te gebruiken voor illegale, frauduleuze of onrechtmatige doeleinden;
 • wormen, virussen of enige code van destructieve aard te verzenden;
 • ons onjuiste of misleidende gegevens te verschaffen;
 • persoonlijke gegevens, gegevens waarmee een individu kan worden geïdentificeerd of gegevensbeveiliging en/of privacywetgeving van derden te verzamelen;
 • de software te reverse-engineeren, decompileren of demonteren, uitgezonderd en voorzover ondanks deze beperking uitdrukkelijk is toegestaan in toepasbare wetgeving; of
 • de software of deze EULA naar een derde te verzenden, tenzij in combinatie met het apparaat waarop de software staat.

Als wij naar eigen goeddunken bepalen dat u in strijd bent met enige wetgeving, de licentievoorwaarden of deze EULA, behouden wij het recht om, naast andere beschikbare rechtsmiddelen, uw toegang tot de software en services op te schorten.

 1. PRIVACY: TOESTEMMING VOOR GEGEVENSGEBRUIK

Gegevens kunnen door onderdelen van de software en services worden verzonden of ontvangen wanneer deze worden geactiveerd of gebruikt. Door deze EULA te accepteren en de software en/of services te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we de gegevens mogelijk verzamelen, gebruiken en openbaar te maken zoals is vastgelegd in het privacybeleid van KaiOS.

 1. UITVOERSBEPERKINGEN

De software is mogelijk onderworpen aan de wetten en regelgeving voor exportcontrole van de Verenigde Staten van Amerika of andere landen waardoor de uitvoer, heruitvoer of verzending van de software wordt beperkt. U moet alle wetten en regelgeving voor export- en herexportcontrole naleven. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenondersteuning.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze EULA, het privacybeleid van KaiOS en de voorwaarden bij updates, upgrades en door u gebruikte services van de software vormen de volledige overeenkomst voor de software.

Aangezien we onze software voortdurend ontwikkelen, behouden wij het recht op elk moment en alleen naar ons goeddunken de voorwaarden van deze EULA te wijzigen. In dit geval leveren wij onze redelijke inspanningen om u van onze wijzigingen op de hoogte te brengen.

 1. TOEPASBARE WETGEVING

Stuur bij een conflict tussen u en ons een e-mail naar onze klantenservice, zodat we tijdig een poging kunnen doen dit op te lossen.

Deze EULA is onderworpen aan de wetten van Hong Kong zonder verwijzing naar principes van tegenstrijdige wetgeving of rechtskeuze. Als u in de Verenigde Staten van Amerika in bezit bent gekomen van de software, gelden voor alle andere claims de wetten van de staat waar u woont, inclusief claims onder staatswetten voor consumentenbescherming.

Alle vertalingen van deze EULA worden uitgevoerd voor lokale voorschriften en ingeval van een conflict tussen de Engelse en niet-Engelse versie is de Engelse versie van deze EULA bepalend, voorzover lokale wetgeving in uw jurisdictie dit niet verbiedt.

Als voor welke reden dan ook een rechtbank in een bevoegde jurisdictie bepaalt dat een verbod, of een gedeelte daarvan, niet-afdwingbaar is, blijft de rest van deze EULA onverminderd van kracht.

 1. VRIJWARINGSVERKLARING VAN GARANTIE

De software en services worden gelicentieerd zoals deze in de huidige staat zijn. Uw gebruik is op eigen risico. KAI geeft geen uitdrukkelijke garanties of bepalingen. Mogelijk hebt u aanvullende consumentenrechten onder uw lokale wetgeving die deze EULA niet kunnen wijzigen. Voorzover toegestaan onder uw lokale wetgeving sluit KAI de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel uit.

 1. BEPERKINGEN OP EN UITSLUITEN VAN RECHTSMIDDELEN EN SCHADE

U kunt alleen directe schade tot de prijs die u voor de software hebt betaald van KAI vergoed krijgen. Voorzover toegestaan onder uw lokale wetgeving kunt u geen andere schade vergoed krijgen, inclusief gevolgschade, verloren winst en bijzondere, indirecte en incidentele schade.

 1. Gebruik van internetgebaseerde services

 

KAI levert internetgebaseerde services met de software (“services”). De services kunnen e-mailberichten, klokken, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, agenda’s, fotoalbums, cloudkabinetten, marktplaatsen en/of andere berichten- of communicatiediensten omvatten die zijn ontworpen om met anderen te communiceren. Door deze services te gebruiken gaat u akkoord met toepasbare wetgeving, deze EULA en de goede zeden. U gaat ermee akkoord al deze services alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken en alleen voor het verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die/dat gepast zijn en relateren aan deze services en alleen nadat u over alle vereiste inhoud, toestemmingen of licenties beschikt die wettelijk verplicht zijn om dergelijk materiaal te verzenden. U neemt verantwoordelijkheid voor de consequenties gerelateerd aan het materiaal dat u verzendt. Ter illustratie, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u de services niet gebruikt om ongepaste of junkberichten, spam, smaad, misbruik, onwettig(e) materiaal of gegevens te publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden die schade kunnen aanbrengen aan de services of de werking van andermans apparaat/eigendom of op andere wijze andermans wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) schenden. Verder gaat u ermee akkoord dat u geen gebruik maakt van geautomatiseerde systemen of middelen om toegang te krijgen tot een onderdeel van de services of dit te openen, in bezit te krijgen, te kopiëren of te controleren.

KAI heeft geen verplichting om de services te controleren. KAI behoudt echter het recht de services te controleren of modereren, materiaal dat op de services wordt geplaatst te controleren en elk materiaal naar eigen goeddunken te verwijderen. KAI behoudt het recht uw toegang tot enige of alle services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving om elke reden te beëindigen of beperken.

KAI behoudt het recht alle informatie openbaar te maken voorzover KAI nodig acht om toepasbare wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsaanvragen na te leven of enige informatie of materialen geheel of ten dele naar KAI’s eigen goeddunken te blokkeren, verwijderen of weigeren te plaatsen.